ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นางสาววิระหัส พันธ์คำเกิด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
และนางสาวปวีณา พรมมินทร์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๑ ครอบครัว
ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และเครือข่ายในเขตพื้นที่
ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บาท


Share:มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โดยมีผู้สูงอายุุที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการฯ คือ นายแดง ฟูมเฟื่อย ณ บ้านเลขที่ 260 หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching)

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุรเดช คิดรัมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching) ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 20 เมษายน 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ


Share:ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมาย นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
ลงพื้นที่ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย ในเขตพื้นที่ หมู่ 1,2,7 และ 8
ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 33 ครัวเรือน โดยมี นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมลงพื้นที่และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย


Share:พิธีลงนามถวายพระพรและ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายศดานนท์ ภูชื่นศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีวพฺิธีลงนามถวายพระพรและ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร ณ บวิเวณห้องโถง ชั้น 1 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัด อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ และ นายเกรียงวิทญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมพิธีด้วย


Share:ประชุมกลั่นกรอง (เบื้องต้น) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายฉัตร ศิริวงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลั่นกรอง (เบื้องต้น) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ และมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วม


Share:ประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอฯ

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุรเดช คิดรัมย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2564 โดยมีวาระ เรื่องนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ของสนง. พมจ.หนองบัวลำภู
ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ และมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมฯ


Share:ประชุมหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 )

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 )
ณ ห้องประชุมพระวอ – พระตา (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการทีมสหวิชาชีพจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ประชุมคณะอนุกรรมการทีมสหวิชาชีพจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการ ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายประกาศิต ภาภิรมย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/https://sdbagl.org/slot-gacor/https://sdbagl.org/slot-dana/https://sdbagl.org/slot-pulsa/https://sdbagl.org/slot-pulsa/https://nicerjss.com/public/journals/1/-/slot-gacor/https://nicerjss.com/public/journals/1/-/slot-dana/https://nicerjss.com/public/journals/1/-/slot-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php