ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวสุกิตติยา บุญหลาย ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ และความเหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ครอบครัว ณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:” Big Cleaning Day “

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จิตอาสา ทำความสะอาดพร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเก็บพัสดุ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/2 “น้ำใจและความหวัง”

วันที่ 20 มกราคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุรเดช คิดรัมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ วิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 5/63 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “น้ำใจและความหวัง” ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ให้กับผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชทานอภัย ประจำปี 2563/2 หลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:การประชุมศปก.พม. ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Web Conference)

วันที่ 20 มกราคม 2564 นางจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนางสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมศปก.พม.ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Web Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ


Share:“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/2 “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุรเดช คิดรัมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ วิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 5/63 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ให้กับผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชทานอภัย ประจำปี 2563/2 หลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัพ

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายศดานนท์ ภูชื่นศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และ นายกฤษณ์นัฐชนม์ สารีแก้วฐิติ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง ตำบลหนองบัวใต้ และตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 10 หลัง


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา พรมนัส นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และ
นายสิรวิชญ์ แซ่จึง จนท.ศูนย์ฯ ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเครือข่าย
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงครอบครัวประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 32 ครอบครัว ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการขอเปลี่ยนผู้ดูแล

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายอธิราช คำภูเวียง ตำแหน่งนิติกร และนายปรัชญา เมาะราษี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ลงพื้นที่สอบข้อเท็จกรณีคนพิการประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ


Share:“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/2

วันที่ 18 มกราคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุรเดช คิดรัมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ วิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 5/63 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทำความดีด้วยหัวใจ” ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ให้กับผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชทานอภัย ประจำปี 2563/2 หลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 18 มกราคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ และมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีฯ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial