เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566 สู่การปฏิบัติ”

รัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม Asawin Grand C โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานฯและมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. ร่วมมอบนโยบายฯ


Share:เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดหนองบัวลำภู

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู
พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนราชการต่าง ๆ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ และมี นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมฯ


Share:ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นางสาวจิราพร ไกยวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ และ
นายกิตติพงษ์ สุนทราธรณ์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมสอบข้อเท็จจริง
ผู้ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก จำนวน ๓ ราย ร่วมกับ
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ใหญ่บ้าน อพม. และเครือข่ายในพื้นที่ ตำบลลำภู และตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมาย นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
ลงพื้นที่ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย ในเขตพื้นที่ หมู่ 1,2,7 และ 8
ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 33 ครัวเรือน โดยมี นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมลงพื้นที่และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย


Share:พิธีลงนามถวายพระพรและ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายศดานนท์ ภูชื่นศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีวพฺิธีลงนามถวายพระพรและ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร ณ บวิเวณห้องโถง ชั้น 1 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัด อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ และ นายเกรียงวิทญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมพิธีด้วย


Share:ประชุมกลั่นกรอง (เบื้องต้น) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายฉัตร ศิริวงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลั่นกรอง (เบื้องต้น) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ และมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วม


Share:ประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอฯ

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุรเดช คิดรัมย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2564 โดยมีวาระ เรื่องนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ของสนง. พมจ.หนองบัวลำภู
ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ และมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมฯ


Share:ประชุมหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 )

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 )
ณ ห้องประชุมพระวอ – พระตา (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการทีมสหวิชาชีพจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ประชุมคณะอนุกรรมการทีมสหวิชาชีพจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการ ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายประกาศิต ภาภิรมย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial