เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566 สู่การปฏิบัติ”

รัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม Asawin Grand C โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานฯและมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. ร่วมมอบนโยบายฯ


Share: