ร่วมประชุมหารือกับ กองสาธารสุข อบจ.หนองบัวลำภูและ ทีม MCATT ในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ เกษสอน ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมหารือกับ กองสาธารณสุข อบจ.หนองบัวลำภู และทีม MCATT
ในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้กับ นายกำธร ทองโคตร ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยให้สามารถ
กลับมาพักรักษาตัว ในเบื้องต้นได้วางแผนสร้างห้องนอนที่มีความเหมาะสม อากาศถ่ายเท
และถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานทางการแพทย์
โดยมี นางสาวภาลิณี ปัญนาวีภัช ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share: