การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Web Conference)

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ รักษาราชการแทน พมจ.หนองบัวลำภู
เข้าร่วมการประชุมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และ รับทราบประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ ผ่านระบบออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู


Share: