ลงเยี่ยมบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวสุกิตติยา บุญหลาย ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และ นางสางอิษฎาภัสร์ วริทธ์เตชวงศ์ ตำแหน่งนิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อำเภอเมือง และอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 5 หลัง


Share: