ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/25643

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/25643 เพื่อแจ้งการจัดสรรงบประมาณกองทุนฯ และแนวทางการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งพิจารณา-ร่าง-แผนการใช้จ่ายงบดำเนินงานและแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ


Share: