ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกอง
ทุนผู้สูงอายุ และเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร

👉คลิกดูรายชื่อเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร

👉 คลิกดูรายชื่อเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร


Share: