ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินฯ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายศดานนท์ ภูชื่นศรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพอิสระของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ครั้งที่ 5/2563 จำนวน 51 ราย เป็นเงิน 1,840,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางชั้น 1 โดยมี นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share: