ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวภรณ์ทิพย์ ก้อมมะณี ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพชีวิตคนพิการและแนะนำสิทธิตามภารกิจกระทรวงฯ ในเขตพื้นที่ อำเภอศรีบุญเรือง ตำบลเมืองใหม่ จำนวน 1 ราย


Share:เข้าร่วมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ รักษาราชการแทน พมจ.หนองบัวลำภู
เข้าร่วมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ณ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:ประชุมบูรณาการกิจกรรมสำคัญเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายฉัตร ศิริวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมบูรณาการกิจกรรมสำคัญเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตรณ์การพัฒนาจังหวัดหอนงบัวลำภูสู่ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:ให้การช่วยเหลือครอบครัวประสบอัคคีภัย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ รักษาราชการแทน พมจ.หนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นางสาววิระหัส พันธ์คำเกิด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว ร่วมกับ นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหน่วยงานเครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมให้การช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:ประชุมชี้แจงแนวทางในการขอรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายศดานนท์ ภูชื่นศรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการขอรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่องค์กรด้านคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู ในการเข้าขอการรับรองมาตรฐานองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลาง ชั้น 1


Share:ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินฯ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายศดานนท์ ภูชื่นศรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพอิสระของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ครั้งที่ 5/2563 จำนวน 51 ราย เป็นเงิน 1,840,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางชั้น 1 โดยมี นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:การประชุม-อบรม : การดำเนินงานของ อพม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายฉัตร ศิริวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม-อบรม : การดำเนินงานของ อพม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ


Share:ร่วมสภากาแฟ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นายฉัตร ศิริวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ
และมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวภรณ์ทิพย์ ก้อมมะณี ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเรือ และผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกป่ากุง ลงพื่นที่เยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จำนวน 1 ราย โดยพิจารณาให้การช่วยเหลือตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป


Share:ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ
กระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมฯ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial