พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching)

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุรเดช คิดรัมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching) ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 20 เมษายน 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ


Share:จัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ จัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1/2565) จำนวน 52 หลัง รวมเป็นเงิน 1,765,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแบบสอบถาม การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสำหรับกลุ่มเปราะบาง” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแบบสอบถาม การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสำหรับกลุ่มเปราะบาง” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกระบวนการเรียนรู้และชี้แจงแบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูล หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่” โดยมี นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ และมี อาจารย์ทองจันทร์ หอมเนตร นักวิชาการอิสระ เข้าร่วม


Share:ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำนวน 235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ บ้านเสาเล้า

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางรัตมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำนวน 235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ บ้านเสาเล้า ตำหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย ร่วมกับเครือข่ายในเขตพื้นที่ ตำบลน

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาววิระหัส พันธ์คำเกิด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจิตติณัฎฐ์ โสเกษ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย ร่วมกับเครือข่ายในเขตพื้นที่ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบืบาืสตรีระดับจังหวัด (วาระพิเศษ)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบืบาืสตรีระดับจังหวัด (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 11 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 30 คน โดยมี นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา พรมนัส นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ยื่นขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ครอบครัว ร่วมกับเครือข่ายในเขตพื้นที่ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:ประชุมชี้แจงการทำบันทึกความร่วมมืองบพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการทำบันทึกความร่วมมืองบพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 13 กองทุน ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานภาคประชาชน บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial